Het ontwerp- en bouwproces
Zelf bouwen bestaat vrijwel altijd uit een lang en complex proces. Dat klinkt misschien afschrikwekkend, maar dat hoeft het niet te zijn. Wij proberen uw wensen zo optimaal mogelijk te verwezenlijken. Daarnaast proberen wij u veel zorgen uit handen te nemen.

Het ontwerpen kent veel verschillende fasen. Om het totale proces inzichtelijk te maken, worden deze fasen hierna stuk voor stuk kort omschreven:

1. Bepaling van de werkzaamheden
Misschien kunt u al voor het verstrekken van de opdracht een compleet programma van eisen/wensen overhandigen. Maar misschien kunnen wij alternatieven aandragen waardoor u op een ander betere idee gebracht wordt. Dit adviestraject kunt u vooraf als aparte opdracht verstrekken of opnemen als onderdeel van de hele opdracht.

De andere werkzaamheden zijn onder te verdelen in de ontwerpfase, de voorbereiding op de bouw en de bouw zelf. U kunt ons inschakelen voor een, twee of alle fasen. Deze laatste optie heeft vaak een positieve invloed op de kwaliteit van het eindresultaat.

2. Het verstrekken van de (deel)opdracht
Zodra het budget vastligt, zullen wij inschatten dat het (bij een gelijkblijvende opdracht) niet overschreden wordt. De volgende deelopdrachten kunnen volgen:

  • budget (voor alle kosten)
  • planning
  • een globaal programma van eisen (wat gaat er zo ongeveer gebouwd worden)
  • interieur schets
  • 3d impressies
  • overige werkzaamheden

3. Afstemming wensen en randvoorwaarden
We proberen vervolgens te beoordelen of uw wensen realistisch zijn in relatie tot het budget. Gesprekken hierover monden uit in eerst een globaal – en daarna een definitief programma van eisen. Daarmee gaan wij aan de slag.

4. Het voorlopig ontwerp (VO)
Met tekeningen van de gevel, doorsneden, contouren en wellicht een maquette en een 3D-presentatie wordt in deze fase globaal duidelijk gemaakt hoe het object er uit zal gaan zien. Het VO vermeldt ook de te gebruiken materialen en geeft een globale kostenraming.

5. Het definitief ontwerp (DO)
Het DO is geen nieuw ontwerp, maar een uitwerking van het VO waarin alle door u en door ons besproken wijzigingen verwerkt zijn. Hiermee krijgt u dus te zien hoe het object er daadwerkelijk uit zal komen te zien. Alles heeft nu een definitief karakter. Aan de hand van het DO voeren wij de wettelijk verplichte berekeningen uit over onder meer daglichttoetreding, ventilatie en energieprestatie.

6. De bouwvoorbereiding
Met het DO in de hand wordt een bouwvergunning bij de gemeente aangevraagd. Mochten er discussies ontstaan met de afdeling Bouwtoezicht/Welstandscommisie zal dit op een efficiente wijze afgehandeld worden.

Bij de bouwvoorbereiding hoort ook het maken van het bestek (de detailtekeningen). Op basis van dit document zullen aannemers hun offerte uitbrengen.

7. De keuze voor de aannemer
Wie gaat de bouw uitvoeren? We kunnen meerdere geschikte aannemers vragen om een offerte in te dienen. Ook kan besloten worden om een aannemer te benaderen. Bijvoorbeeld op aanbeveling van anderen, of omdat wij goede ervaringen met hem opgedaan hebben. Wij zullen de offerte inhoudelijk beoordelen om te zien of het precies aansluit op het bestek.

8. De uitvoering
Zodra de bouw van start gaat, kunnen wij daar als directievoerder daar bij aanwezig zijn. Want hoewel alles vastligt, zal iemand toch in de gaten moeten houden of de vele betrokken partijen zich wel aan de afspraken houden. Worden inderdaad de juiste materialen gebruikt? Loopt alles nog steeds volgens planning? Is er niets vergeten?

9. De oplevering
Na maanden en vaak jaren van voorbereiding en hard werken staat uw droom eindelijk overeind. Reden voor een feestje, maar niet voordat alles uitvoerig gecontroleerd is. De praktijk leert dat er vrijwel altijd iets ontbreekt of niet helemaal volgens de afspraken is opgeleverd.

Next Ontwerp

Voor uw schuurwoning kunt u bij ons terecht. Samen met u gaan wij, aan de hand van een aantal stappen, een passend ontwerp ontwikkelen.